2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranı Belli Oldu

8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %36,2 (otuzaltı virgül iki) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 25 (yirmi beş) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4892

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2021

8/12/2021 TARİHLİ VE 4892 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1-(1) 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 saylı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2-(1) Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3-(1) Bu kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı Yürütür